Informujemy  właścicieli   nieruchomości  położonych na  obszarze Gminy Jarosław,  że są zobowiązani do złożenia  nowych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w przypadku:

– zmiany wzoru deklaracji, 

– zmiany właściciela nieruchomości;

– zmiany stanu osobowego na nieruchomości / należy aktualizować  stan zamieszkania na  nieruchomości w terminie do 14 dni od zmiany tego stanu/;

– zamieszkania nowej  nieruchomości, będzie skutkować obowiązkiem złożenia pierwszej deklaracji za odpady komunalne przez właściciela nieruchomości.

Każda zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być zgłoszona do 10 dni w formie korekty deklaracji.

     W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji lub korekcie deklaracji  Wójt Gminy może zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określić w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Jarosław:

TERMINY PŁATNOŚCI

KWARTAŁ MIESIĄCE TERMIN PŁATNOŚCI
I STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
DO 15 MARCA
II KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC DO 15 MAJA
III LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ DO 15 WRZEŚNIA
IV PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ DO 15 LISTOPADA

Uwaga!
Przypominamy o obowiązku przyklejania kodów kreskowych na pojemniki i worki na odpady zmieszane oraz segregowane i bioodpady. Naklejka powinna znajdować się na każdym worku wystawionym do odbioru oraz na koszu na odpady zmieszane. Worki bez kodów nie będą odbierane.

 

Informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych, a w przypadku wystawienia upomnienia zobowiązany będzie obciążony  kosztami w wysokości  16,00zł.

Urząd Gminy Jarosław zgodnie z ustawą nie ma możliwości wystawiania faktur za usługi.

Odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Jarosław w 2023r. jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

Uwaga!!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach  od  dnia  01 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości  są zobowiązani do segregowania odpadów.

Nie ma możliwości zadeklarowania zbierania odpadów bez segregacji.

Referat Finansów

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Telefon: 16 624 86 35

Faks: 16 624 86 13

e-mail: odpady@gminajaroslaw.pl

Wzory deklaracji:

– Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

– Opłaty za odpady komunalne

– Harmonogramy odbioru odpadów. Segregacja odpadów

– Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław

– Informacje dla przedsiębiorców

.

Skip to content