Deklaracja dostępności serwisu gminajaroslaw.pl

Urząd Gminy w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Urzędu Gminy Jarosław

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-14 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • brak specjalnych skrótów klawiszowych

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

  • na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię,

  • na stronie jest przycisk, który nie zawiera treści,

  • miniaturki do zdjęć w galerii nie posiadają powtórzonego atrybutu “alt”,

  • w artykułach pojawiają się linki, które nie zawierają rozszerzenia w wyświetlanym tekście,

  • w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,

  • użytkownik nie jest informowany komunikatem przy opuszczaniu strony

  • internetowej

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy będą niwelowane.

Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny: Borowiak & Marcom Interactive

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Urząd Gminy Jarosław

Adres:
ul. Piekarska 5, 37 – 500 Jarosław,

tel.: 016 624-86-10, fax: 016 624-86-13

E-mail: 
sprawy ogólne: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl
BIP: bip.gminajaroslaw.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jarosław, adres poczty elektronicznej gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA

Siedziba Urzędu Gminy Jarosław przy ulicy Piekarskiej 5 jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością:

  • zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie rampy podjazdowej przy wejściu od strony parkingu,

  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

  • w holu na parterze przy windzie dostępny jest video domofon, umożliwiający komunikację z sekretariatem, istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu,

  • dodatkowym elementem ułatwiającym kontakt jest ogłoszenie wywieszone przed wejściem do budynku z wyszczególnionymi numerami telefonów do merytorycznych referatów i jednostek, mających siedzibę w tym budynku,

  • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych,

  • w budynku zainstalowano windę,

  • w korytarzach i holach budynku umieszczono tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku,

  • w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne,

  • toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na I piętrze,

  • przygotowano i oznakowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

  • dostępność informacji głosowych – nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

  • dostępność pętli indukcyjnych – w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

  • dostępność tłumacza języka migowego – osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych..

Skip to content