STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZEAS-U W GMINIE JAROSŁAW

Dyrektor ZEAS: tel.16 624 86 23

  • kieruje na  bieżąco pracą ZEAS i reprezentuje go na zewnątrz

  • wykonuje w stosunku do pozostałych pracowników czynności z zakresu prawa pracy

  • określa głównemu księgowemu zakres czynności, upoważnień i odpowiedzialności w stosunku do obsługi finansowej ZEAS, wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz powierzonych przez dyrektorów szkół

  • zapewnia właściwą organizację pracy ZEAS

  • prawidłowo organizuje obsługę finansową, rachunkową a w stosunku do dyrektorów szkół również kadrową

  • ustala wewnętrzną organizację pracy ZEAS, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w ZEAS

            Ponadto na polecenie Wójta Gminy Jarosław, Dyrektor ZEAS wykonuje następujące zadania:

1.Opiniuje  projekty  rocznych planów organizacji szkół oraz aneksy do tych planów oraz przygotowuje do zatwierdzenia przez Wójta Gminy.

2.Organizuje egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego na szczeblu gminy wraz z przygotowaniem decyzji administracyjnych (akty mianowania).

3.Organizuje konkursy na stanowiska dyrektorów Szkół.

4. Koordynuje organizację egzaminów ósmoklasisty, opracowuje analizę wyników.

5. Prowadzi analizę sytuacji i wyników mierzenia jakości pracy szkół, przygotowuje dla Wójta wnioski w tym zakresie.

6. Koordynuje różne akcje prowadzone w szkołach na terenie gminy.

7. Prowadzi sprawy dotyczące spełniania obowiązku szkolnego w porozumieniu  z dyrektorami szkół.

8. Przygotowuje doraźne informacje oraz sprawozdania na potrzeby różnych podmiotów współpracujących z Gminą Jarosław w zakresie oświaty.

9. Przygotowuje projekty uchwał  w zakresie bieżących zadań oświatowych.

10.Opracowuje analizę potrzeb w zakresie doskonalenia dyrektorów  szkół.

11.Na bieżąco koordynuje pracę szkół podstawowych  w Gminie Jarosław, oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy Jarosław pojawiające się w trakcie bieżącej pracy.

 Główny Księgowy ZEAS: tel. 16 624 86 24

  • prowadzi rachunkowość ZEAS oraz Szkół Podstawowych w Gminie Jarosław zgodnie z porozumieniami zawartymi z dyrektorami Szkół w Gminie Jarosław

  • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi obsługiwanych jednostek

  • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi

  • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

  • współpracuje z dyrektorem ZEAS oraz dyrektorami Szkół w zakresie opracowania planów finansowych szkół oraz ZEAS

  • na bieżąco informuje obsługiwane jednostki o stopniu realizacji ich budżetów

  • wykonuje zadania w zakresie sprawozdawczości budżetowej ZEAS oraz Szkół  podstawowych  w gminie Jarosław

  •  wykonuje bieżące analizy i zestawienia finansowe na potrzeby organów gminy Jarosław oraz innych podmiotów współpracujących w zakresie oświaty w granicach przepisów prawa.

  • wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora ZEAS wynikające z bieżącej pracy.

Specjalista ds. finansowo-księgowych   tel. :16 624 86 25

  • prowadzi obsługę kasową ZEAS , Szkół Podstawowych  w Gminie Jarosław

  • obsługuje spłatę pożyczek z FŚS od nauczycieli emerytów  i rencistów

  • prowadzi dokumentację związaną z udzielanymi pożyczkami mieszkaniowymi ze środków ZFŚ

  • Sporządza przelewy należności i zobowiązań zgodnie z otrzymaną dokumentacją związaną z działalnością ZEAS, Szkół Podstawowych   w Gminie Jarosław

  • prowadzi gospodarkę drukami ścisłego zarachowania

  • wykonuje inne czynności zlecone zgodnie z potrzebami.                                                                                                                                                                                                                          

Specjalista ds. rachuby i płac,    tel.16 624 86 25

  • sporządza listy płac i listy zasiłkowe ubezpieczeń społecznych wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych oraz ZEAS

  • rozlicza wypłaty, potrąca należności zasiłkowe, podatkowe

  • nalicza należności za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, zgodnie ze stanem podanym przez dyrektorów szkół oraz prowadzi właściwą dokumentację w tym zakresie.

  • sporządza sprawozdania GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia

  • wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia

  • prowadzi  ewidencję wydawanych delegacji

  • wykonuje inne czynności zlecone zgodnie z potrzebami    

Specjalista ds. rachuby i zasiłków  tel. 16 624 86 25

  • kompletuje dokumentację i ustala uprawnienia do wypłacania zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych

  • sporządza dokumenty rozliczeniowe ZUS

  • rejestruje i rozlicza zwolnienia lekarskie

  • pomaga dyrektorom szkól w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę, wystawia zaświadczenia Rp – 7

  • wykonuje inne czynności zlecone zgodnie z potrzebami rozlicza dotacje do przedszkoli



Skip to content