PRACA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JAROSŁAW

Głównym zadaniem szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Jarosław jest wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiadomości i umiejętności określony przepisami prawa oświatowego oraz kształtowanie odpowiednich postaw uczniów określonych przez szkolne programy wychowania. Realizacji tych działań szkoły dokonują poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Jarosław posiadają wyższe wykształcenie. Zajęcia lekcyjne prowadzone są wyłącznie przez nauczycieli posiadających kwalifikacje adekwatne do rodzaju tych zajęć.

      Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji nauczycieli jest fakt, że w większości posiadają oni najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a niższe stopnie jedynie ci nauczyciele którym osiągnięcie wyższych stopni uniemożliwia krótki staż pracy.

    Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarosław aktywnie uczestniczą w doskonaleniu na różnych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych gdzie poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności niezbędne w ich pracy. 

       Wysoką jakość pracy szkół prowadzonych przez Gminę Jarosław potwierdzają kontrole realizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i inne instytucje kontrolujące.
      Szkoły w gminie Jarosław są bezpieczne dla uczniów. Zjawiska patologiczne zagrażające bezpieczeństwu uczniów pojawiają się bardzo sporadycznie i napotykają na natychmiastową reakcję mającą na celu ich eliminowanie i przeciwdziałanie im w przyszłości. Fachową pomoc zapewniają w szkołach higienistki szkolne.

   Wysoki poziom kształcenia potwierdzają wyniki sprawdzianu pisanego przez uczniów na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminów pisanych na zak. Analiza tych wyników wskazuje, że są one często wyższe od wyników uzyskiwanych przez uczniów z okolicznych gmin.

     Potwierdzeniem dobrej pracy szkół są liczne sukcesy osiągane przez uczniów w różnych konkursach i zawodach w różnych dziedzinach, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

    Szkoły prowadzone przez naszą gminę są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne i inne wspomagające pracę szkoły. W każdej szkole jest nowoczesna pracownia informatyczna z dostępem do Internetu. Szkoły posiadają nowoczesne tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, drukarki komputerowe, kserokopiarki urządzenia nagłaśniające, kamery itp. Wymieniony sprzęt pozwala unowocześniać proces kształcenia. Można stwierdzić, że pod względem wyposażenia nasze szkoły wyprzedzają wiele szkół miejskich.

       W celu rozwijania zainteresowań uczniów w szkołach organizowane są konkursy artystyczne, literackie, historyczne, przedmiotowe, techniczne, wiedzy pożarniczej, itp.. oraz programy edukacyjne np., ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ,,Nie pal przy mnie proszę”, ,,Trzymaj formę”, ,,Z kulturą za pan brat”. Dla uczniów są organizowane zabawy andrzejkowe i noworoczne oraz dyskoteki i inne tego typu imprezy. Systematycznie uczniowie korzystają z organizowanych dla nich wycieczek krajoznawczych.

    Wszystkie szkoły podstawowe  prowadzą szeroko zakrojona pracę wychowawczą szczegółowo określoną w Szkolnych Programach Wychowawczych. Jednym
z ważniejszych jej elementów jest wychowanie patriotyczne i obywatelskie. W ramach tej działalności uczniowie biorą udział w konkursach tematycznie związanych z tą problematyka np. ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” , ,,Olimpiada wiedzy o wielkich Polakach” itp., sprawują opiekę nad cmentarzami wojennymi, pomnikami, prezentują programy artystyczne dla środowiska z okazji świąt narodowych. Szkoły promują postawy ekologiczne. Uczniowie biorą udział w akcjach ,,Sprzątanie świata’’ , ,,Dzień Ziemi” itp., prowadzą zbiórkę surowców wtórnych. W realizacji tej tematyki współpracują z Nadleśnictwami, firmą Owen Illinois i in.

    Istotnym elementem pracy szkół jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zwłaszcza jako uczestników ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie po ukończeniu 10 lat zdobywają Kartę Rowerową. Wszystkie szkoły corocznie uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

    Szkoły prowadzone przez Gminę Jarosław są ośrodkami kulturotwórczymi w swoich środowiskach. Organizują obchody Dnia Rodziny, Babci i Dziadka , wystawiają ,,Jasełka” , prezentują programy artystyczne z okazji Dnia Papieskiego, organizują wigilie szkolne itp.

W szkołach organizowane są konkursy mające na celu podtrzymywanie i kultywowanie tradycji jak konkursy szopek i stroików, konkurs na palmę Wielkanocną, kartkę świąteczną itp.

    Ponadto szkoły są otwarte na potrzeby środowiska. Udostępniają swoją bazę sportową i lokalową dla młodzieży zamieszkałej w miejscowościach gminy a także dla organizacji działających na wsi i różnych inicjatyw lokalnych.     

   Każda ze szkół posiada własną specyfikę i własne tradycje. Dlatego też działania podejmowane przez różne szkoły są różne. Szkoły starają się odpowiadać na potrzeby środowiska i realizować programy, które w ich warunkach są najbardziej efektywne w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 
Skip to content