„Utworzenie żłobka w samorządowym przedszkolu integracyjnym w Sobiecinie”
Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Utworzenie żłobka w samorządowym przedszkolu integracyjnym w Sobiecinie.

W dniu 19.03.2024 r. Gmina Jarosław podpisała umowę w sprawie przekazania dofinansowania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch+” 2022-2029.

W ramach realizacji umowy został utworzony Samorządowy żłobek w Sobiecinie wraz z placem zabaw, dysponujący 26 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3.

Inwestycja została zrealizowana z wykorzystaniem środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu Państwa.

 

Nazwa zadania: „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+”

Program „MALUCH+” 2022-2029

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone działania mające na celu:

– utworzenie 26 miejsc opieki w Żłobku ze środków KPO

– funkcjonowanie 26 miejsc opieki w Żłobku ze środków FERS w okresie 36 miesięcy

UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI W ZE ŚRODKÓW KPO

W ramach zadania związanego z tworzeniem nowych miejsc opieki finansowanego ze środków KPO wykonano następujące działania:

 • Wzniesienie budynku przedszkola wraz z częścią przeznaczoną dla żłobka
 • przeprowadzone zostały prace budowlane zewnętrzne (w tym m.in.: montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej z obróbką, wykonanie docieplenia budynku, montaż wentylacji mechanicznej, montaż wykonanie pokrycia dachu z dociepleniem i obróbkami) oraz wewnętrzne (w tym m.in.: wznoszenie ścian działowych, montaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej),
 • wykonanie instalacji: wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, hydrantowej, gazowej, kanalizacyjnej podposadzkowej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego
 • przeprowadzone zostały prace wykończeniowe: (w tym m.in.: wykonanie podłóg, ułożenie glazury w części sanitarnej oraz montaż wyposażenia sanitarnego, przygotowanie powierzchni i malowanie, montaż sufitów podwieszanych, malowanie, tapetowanie ścian, instalacja stałych elementów części kuchennej)
 • zakup i montaż wiaty śmietnikowej
 • Zakup i montaż wyposażenia – są to m.in.: wyposażenie kuchni (np.: kuchenki, chłodnie, zmywarki, zaplecze socjalne),
 • Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw – o pow. ok.144,00 m2, pokrytego powierzchnią bezpieczną, karuzela, huśtawka bocianie gniazdo, bujak
 • Działania związane z promocją i informacją o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków KPO.
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb działalności obiektu i obniżenia kosztów użytkowania budynku

Efektem zrealizowanych prac jest utworzenie 26 nowych miejsc opieki wraz z kompletnym zapleczem.

Wartość zadania: 1 146 866,76 zł, w tym:

 • wartość dofinansowania z UE w kwocie – 932 412,00 zł
 • środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO w kwocie 125 801,03 zł
 • środki własne Gminy Jarosław w kwocie 88 653,73 zł

FUNKCJONOWANIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI W ZE ŚRODKÓW FERS

W ramach zadania związanego z funkcjonowaniem 26 nowych miejsc opieki finansowanego ze środków FERS pozyskano dofinansowanie na okres 36 mc w kwocie: 782 496 zł

 

Grupa docelowa:

dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: utworzenie 26 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Celowość utworzenia żłobka, wiąże się z tym, że północno-wschodnia część Gminy Jarosław „Zasanie”, ze względu na położenie relatywnie słabo skomunikowane z miastem Jarosław i południową częścią powiatu. W związku z tym utworzona w Sobiecinie placówka zabezpiecza potrzeby gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto instytucja opieki umożliwi aktywizację zawodową rodziców, którzy nie mogli dotychczas podjąć pracy z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek dodatkowo pozytywnie wpływa na wzrost zatrudnienia, poprzez utworzenie nowych miejsc pracy dla opiekunów i pozostałej kadry.

Program „MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

Podstawą prawną Programu jest art. 62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opracował i realizuje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami.

„Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych    dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”

Gminy Jarosław i Roźwienica  realizują w partnerstwie Projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych   dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica” zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – RCACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 z dnia 31 marca 2022 r. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie udziału czystej energii w bilansie energetycznym Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica oraz województwa podkarpackiego. Przedmiotem Projektu jest zaprojektowanie, zrealizowanie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji: fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła powietrznych do co,  cuw oraz pomp ciepła powietrznych do cwu oraz kotłów na pellet. W ramach projektu zamontowanych zostanie w sumie 608 urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepłej wody użytkowej i co. na terenie obydwu gmin partnerskich. Dzięki udziałowi w Projekcie parasolowym mieszkańcy otrzymali dostęp do bezpiecznej, naturalnej energii i ciepła pochodzących z odnawialnych źródeł energii oraz nastąpiła znacząca poprawa jakości powietrza w gminach Jarosław i Roźwienica. 

Całkowita wartość Projektu to 12 302 517,84 zł,  z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 9 583 178,80 zł. Mieszkańcy Gmin Jarosław i Roźwienica uczestniczący w projekcie otrzymali dofinansowanie na poziomie  85 % kosztów netto poszczególnych instalacji.

Cyfrowa Gmina 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 4612/3/2022

Cele projektu:

Cele projektu Celem projektu jest rozwój cyfrowy Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Jarosław wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.) oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym związane z pandemią COVID-19.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest jest m.in: zakup sprzętu IT, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, doposażenie serwerowni, inwestycje w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla urzędników. Powyższe działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa danych i świadczonych elektronicznych usług publicznych, zwiększą możliwości obsługi Klientów Gminy drogą elektroniczną oraz umożliwią pracę zdalną pracownikom Urzędu Gminy w momencie wystąpienia zagrożenia związanego z pandemią lub epidemią wywoływanymi przez choroby zakaźne. 

Koszty projektu z umowy dofinansowania:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 470 251,40 zł

 • współfinansowanie UE: 396 840,00 zł
 • wkład Gminy Jarosław: 73 411,40

 

Gmina Jarosław otrzymała dofinansowanie w programie Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Dzięki dofinansowaniu Gmina zakupi 213 laptopów, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.
 
Wartość projektu – 503 806 ,77 zł

 

 .

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content