Od  1 stycznia 2023 roku na terenie Gminy Jarosław będą obowiązywały nowe stawki opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone Uchwałą  Nr XII/171/2022  Rady Gminy Jarosław z dnia 14 listopada 2022 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą  opłaty za odpady na terenie Gminy Jarosław są naliczane  od liczby mieszkańców zamieszkujących  gospodarstwo domowe.                                    

W 2023 roku ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Ustala się również podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 58,00zł miesięcznie, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Ulga na kompostownik. Całkowitą nowością, którą wprowadziła obowiązującą od września zmiana przepisów jest możliwość wprowadzenia dla mieszkańców – właścicieli domów jednorodzinnych – ulgi za kompostowanie bioodpadów. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują fakt posiadania kompostownika oraz kompostowania na nim bioodpadów uzyskają ulgę w wysokości 2 zł od osoby na miesiąc, czyli stawka za miesiąc od osoby wyniesie 27 zł. 

Należy pamiętać, że kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w pryzmach zadaszonych lub na otwartym powietrzu, w warunkach naturalnego napowietrzania pryzm i gwarantujących zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a przede wszystkim w warunkach niestwarzających uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. W myśl uchwały Rady Gminy Jarosław zwalnia się mieszkańców z częściowej odpłatności, pod warunkiem całkowitego zagospodarowania wyprodukowanych w gospodarstwie domowym odpadów bio, czyli kuchennych, zielonych i innych ulegających biodegradacji. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć z korzystania ulgi nie będą od niego odbierane bioodpady.

Nie będzie mógł ich też odwieźć na PSZOK. Fakt posiadania i kompostowania odpadów podlegał będzie kontroli ze strony Gminy. Właściciel nieruchomości na obowiązek wpuścić na swój teren pracowników w celu kontroli. Stwierdzenie braku kompostowania bądź też braku kompostownika w przypadku korzystania z ulgi skutkować będzie cofnięciem ulgi na 6 miesięcy i zastosowania stawki podstawowej. Na początek otrzymają Państwo 50 sztuk naklejek – kodów kreskowych na pojemniki i worki. Worki bez kodów nie będą odbierane. Po wyczerpaniu naklejek każdy właściciel posesji otrzyma dodatkowe w Urzędzie Gminy.

Umieszczanie kodów  identyfikacyjnych na koszach oraz workach na odpady komunalne   wystawione  do  odbioru jest obowiązkiem właściciela posesji – brak  oznakowania  będzie skutkować nie odebraniem odpadów, bez możliwości reklamacji usługi. Kosze oraz worki wystawione do odbioru bez kodu identyfikacyjnego, nie będą kwalifikować się do odbioru odpadów komunalnych.

Kody  identyfikacyjne  na  odpady  (wygenerowane dla każdego gospodarstwa indywidualnie), muszą  być prawidłowo  umieszczone  na koszach oraz workach,  wystawionych do odbioru sprzed posesji. Brak prawidłowo umieszczonego kodu  identyfikacyjnego na koszu, workach na segregację, na popiół oraz  brązowych workach na BIO, stanowi podstawę do nieodebrania  odpadów sprzed posesji przez Firmę odbierającą odpady, co zostanie udokumentowane.

Tylko prawidłowe oznakowanie  koszy na odpady oraz worków,  co do ich zawartości,  gwarantuje prawidłowy odbiór odpadów  z danego gospodarstwa.

Pod numerem telefonu  16-624-86-35  należy zgłaszać zapotrzebowanie na kody identyfikacyjne:

  1.  na odpady segregowane  na  workach (papier –worek niebieski, szkło-worek zielony, metale  oraz tworzywa sztuczne-worek żółty)  oraz  na workach z popiołem  zakupionych we własnym zakresie –  umieszczamy  białe kody identyfikacyjne;
  2. na odpady umieszczane  w  koszu, które  nie podlegają segregacji tzw. zmieszane  (zmiotki  i  wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, wyłączając z tego odpady niebezpieczne) – jednorazowo umieszczamy  na koszu  biały kod identyfikacyjny, w widocznym miejscu do odczytania  przez odbierających;
  3. na odpady  BIO  na workach – w przypadku gospodarstw  nie posiadających kompostowników (umieszczamy  kody identyfikacyjne z brązowym paskiem na worku brązowym).

    W   sytuacji  gdy pozostanie Państwu  mała ilość  kodów  identyfikacyjnych na  worki ( białych lub  z paskiem BIO), należy  ten fakt zgłosić  do  Urzędu Gminy Jarosław odpowiednio wcześniej , ponieważ nie będzie możliwy odbiór odpadów komunalnych  w workach, bez naklejonych odpowiednich kodów identyfikacyjnych dla każdego gospodarstwa. W tej sytuacji  należy skontaktować się z Urzędem Gminy, ul. Piekarska 5,  pok.12  osobiście  lub pod numerem telefonu: 16 624 86 35,  w celu umożliwienia pracownikowi  wydrukowanie  i dostarczenie kodów identyfikacyjnych –  u urzędzie  lub  za pośrednictwem pocztą (kody są wysyłane pocztą na zgłoszenie telefoniczne, ale czas dostarczenia do odbiorcy, jest zależny  od możliwości  Poczty).

Uwaga!

W deklaracji należy ująć wszystkie osoby spokrewnione i niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu  lub budynku mieszkalnym, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym jest mniejsza lub większa od liczby osób zameldowanych w tym gospodarstwie, to do złożonej deklaracji należy dołączyć oświadczenie potwierdzające ten fakt. Oświadczenie to dokument potwierdzający dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona w kasie Urzędu Gminy Jarosław, u sołtysa w terminach poboru podatku  lub na indywidualny rachunek bankowy, który otrzymaliście Państwo wraz z informacją o wysokości opłaty.

Wszystkie informacje na temat gminnego systemu gospodarki odpadami udzielają pracownicy Urzędu Gminy Jarosław Piekarska 5, 37-500 Jarosław pok. nr 6, lub telefonicznie pod numerem (16) 624-86-35.

.

Skip to content