Przypominamy, że w terminie do 31 stycznia podmioty, w tym punktów skupu surowców wtórnych, zbierające odpady będące frakcjami odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, prowadzące działalność na terenie  Gminy Jarosław zobowiązane są do przekazania Wójtowi Gminy Jarosław rocznego sprawozdania.

Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Dotyczy to głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.

Sprawozdanie jest przekazywane do wójta, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie dotyczyć będzie roku 2018 i zawierać ma informacje  o masie:

Formularz rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła, jest załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca (Dz.U. z 2018r. poz. 1627) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Za złożenie sprawozdania po terminie grozi kara pieniężna 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Natomiast nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500zł, jeżeli zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

Wzór sprawozdania

Przedsiębiorcy prowadzący na terenie naszej gminy działalność gospodarczą  posiadają obowiązek zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

     Umowy należy zawierać wyłącznie z odbiorcami odpadów, którzy są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie  odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiejskiej Jarosław.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorca powinien dostarczyć do Urzędu Gminy:

– kopię zawarcia umowy z odbiorcą odpadów z działalności gospodarczej,

– kopię  pierwszej  opłaty naliczonej za wywóz odpadów z działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

art.6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz.1399 z późn.zm.).

.

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content