WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Nowe Zasady wypożyczalni w roku 2024

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu informuje, że od stycznia 2024 r. kontynuuje wsparcie w formie nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach utworzonej Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Pełkiniach.

Wypożyczalnia  czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w następujących godzinach :

Poniedziałek: 12.00-20.00

Wtorek: 12:00-20.00

Środa: 8.00-16.00

Czwartek :12.00-20.00

Piątek: 12.00-20.00

Telefon do wypożyczalni: 796-582-558

Zgłoszenia dotyczące potrzeb zakresie wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w siedzibie Wypożyczalni lub osobiście lub telefonicznie  w  GOPS Jarosław pod numerem telefonu: 16 624-86-30, 16 624-86-59.

Sprzęt udostępniany jest nieodpłatnie mieszkańcom gminy Jarosław na podstawie przedłożenia kompletu dokumentów zgodnie  ze wzorem przyjętym przez GOPS Jarosław.

Wymagane dokumenty są udostępnione poniżej.

 

  1.  
  2. Wniosek o wypożyczenie
  3. Załącznik 1 – umowa użyczenia sprzętu
  4. Załącznik 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy
  5. Załącznik 3 – Upoważnienie
  6. Załącznik 4 – Karta ewidencyjna sprzętu

 

 

 

Wypożyczalna sprzętu rehabilitacyjnego w Pełkiniach

W dniu 26.04.2022 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022

Działanie 8.3.  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Nr i tytuł projektu RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21.

Projekt realizowany jest przez Gminę Jarosław/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

Łączna kwota Projektu to – 442 941,49 zł, w tym:

-kwota dofinansowania wyniosła 420 791,49zł, zaś wkład własny 22 150,00 zł.

W ramach projektu:

– zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający, z którego mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy gminy Jarosław,

– przeprowadzono prace remontowe budynku Domu Kultury w Pełkiniach,

– zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu pod nr tel. (16 ) 624 86 30, (16) 624 86 59. Wymagane dokumenty są udostępnione poniżej. 

Projekt realizowany jest od 01.02.2022r. do 31.12.2023 r.

Regulamin uczestnictwa

Regulamin działalności wypożyczalni

załącznik nr 1-formularz-rekrutacyjny-osoby pełniącej opiekę 

załącznik 1-formularz rekrutacyjny osoby starszej niesamodzielnej 

załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

załącznik nr 3_o miejscu zamieszkania

załącznik nr 4_oświadczenie o niepełnosprawności

załącznik nr 5_o braku możliwości przyznania dofinansowania

załącznik nr 6_oświadczenie o wsparciu tożsamym

załącznik nr 7_zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 8_skala barthel

załącznik nr 9 zaświadczenie lekarskie po wsparciu

Załącznik nr 10 do r deklaracja osoby pelniacej opieke

Załącznik nr 10 do regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie 1

załącznik nr 11_oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku

załącznik nr 12 – oświadczenie o pełnieniu funkcji osoby sprawującej opiekę

 

 

.

Skip to content