DODATKI MIESZKANIOWE

 Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną na rzecz osób/rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby ubiegać się o przyznanie uprawnień do dodatku mieszkaniowego należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Piekarska 5 w celu pobrania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach. Zarządca lokalu na wniosku potwierdza dane dotyczące: adresu zamieszkania wnioskodawcy, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 26.

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.2133

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r.  Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. W sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu oraz oświadczenia o stanie majtkowym  wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego,a także wzoru legitymacji pracownika upowżnionego do przeprowadzania wywiadu  (Dz. U. z 2013r.  poz. 589) 

  Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.

Miesięczny dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

W deklaracji o dochodach wnioskodawca wykazuje dochody gospodarstwa domowego za okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku potwierdzone zaświadczeniem o zarobkach, odcinkiem renty lub emerytury, zaświadczeniem itp.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Normatywna powierzchnia użytkowa

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

– 35 m² – dla 1 osoby,

– 40 m² – dla 2 osób,

– 45 m² – dla 3 osób,

– 55 m² – dla 4 osób,

– 65 m² – dla 5 osób,

– 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

30% albo 50% pod warunkiem że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m² jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają tylko powiatowe zespoły do spraw. orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

– 15% dochodu w gospodarstwie jednoosobowym,

– 12% dochodu w gospodarstwie 2-4 osobowym,

– 10% dochodu w gospodarstwie 5-osobowym i większym Jeżeli średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:

· gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

· gospodarstwo 2,3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

· gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.

Nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego czyli:

· czynsz,

· opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,

· opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,

· zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,

· świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,

· inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów. Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

· wydatki, które w przypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

· opłaty poza czynszem, które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Wywiady środowiskowe

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

· występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe

· faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

 1) ruchomości i nieruchomości,

 2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content