WSPARCIE  DORADCZE  GMINY  JAROSŁAW  DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DOFINANSOWANIA  PRZEDSIĘWZIĘĆ  W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO –  CZYSTE POWIETRZE

Zmiany w Programie Czyste Powietrze 

Ulotka – zadbaj o swój kawałek nieba 

Ulotka – Czyste powietrze – zdrowy wybór

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Nowa odsłona programu

Gminy Jarosław oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  od dnia 15.05.2020 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Od 15.05.2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków. Obecnie został uruchomiony wyłącznie nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (z podstawowym poziomem dofinansowania).

Beneficjenci kwalifikujący się do Części 2 Programu (z podwyższony poziomem dofinansowania), muszą poczekać na ogłoszenie naboru i będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia, ponieważ do uruchomienia Części 2  Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Zmiany w programie to uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy. Nowością będzie pojawienie się możliwości składania wniosków  online w serwisie gov.pl.  na podstronie   dedykowanej programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam link do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Planuje się  ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

Obecny czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie  zostanie skrócony    z  90 do 30 dni;

Nastąpi integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

Poziom dotacji zostanie powiązany z efektem ekologicznym ( bonus za niskoemisyjność i odnawialność). Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami beze misyjnymi ( pod względem niskiej emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

W ramach nowej odsłony programu ,, Czyste Powietrze” wprowadzone zostaną nowe zadania dla gmin:

– wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania

– możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania ( ze środków udostępnionych  przez NFOŚ i GW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów).

W kolejnym etapie nastąpi włączenie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

Najważniejsze zmiany w Programie:

  • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
  • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania ( 20- 25 tys. zł dofinansowania, dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę). Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczający  100 000 zł  (dochód za 2019 r.);
Maksymalne dofinansowanie (do 25 tys. zł) obejmie przedsięwzięcia dotyczące demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

Dofinansowane kwotą (do 20 tys. zł) będą przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 – zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt. 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i  cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

 – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Zostanie utworzona platforma internetowa z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

W późniejszym terminie po głoszeniu naboru dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  beneficjent otrzyma do 32 tys. zł dofinansowania oraz dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę). Podwyższony poziom dofinansowania będzie dotyczył osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty:

– 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym;

– 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym;

dotacje na realizację zadań związanych z dociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła, (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

  • WFOŚ i GW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
  • lub za pośrednictwem gmin, w tym Gminy Jarosław, która zawarła porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚ i GW.

Wnioski o dofinansowanie można składać: również poprzez aplikację internetową –    Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚ i GW  ( po wpisaniu w wyszukiwarce:  Portal Beneficjenta Czyste Powietrze Rzeszów)lub  poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia.

Uwaga! Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Celem programu ,,Czyste Powietrze’’ z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

        Wszelkie szczegółowe informacje na temat pod numerem telefonu 16 624 86 35.

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content