CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze”

informacje dotyczące żądania wydania zaświadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, informuje, że na podstawie nowelizacji przepisów „Prawo ochrony środowiska” w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem:

 • poczty lub drogą elektroniczną za pomocą: ePUAP,
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30), ul. Piekarska 5, pokój nr 24.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 624-86-28.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej pod adresem www.jaroslaw.samorzad.pl.

Ustawa określa definicję gospodarstwa domowego, sposób ustalania dochodu oraz informacje i zaświadczenia które organ pozyskuje samodzielnie.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. (tj. rok 2019).

Do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Inne dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia o wysokości dochodu.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 r. (załącznik do żądania wydania zaświadczenia),
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

W przypadku osób pobierających bądź płacących alimenty w 2019 r. do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Informacje i zaświadczenia pozyskiwane przez organ samodzielnie od innych podmiotów.

Organ został zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania informacji i zaświadczeń drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o których mowa
w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o których mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:

 • informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielonych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: a) dochodu, b) składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, c) należnego podatku,
 • informacji o dochodzie, o których mowa w art.3 pkt. 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek.

Skutki nieprawidłowo wypełnionego żądania wydania zaświadczenia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawiania lub uzupełnienia wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Skutki braku wymaganych dokumentów do żądania wydania zaświadczenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piekarska 5

37-500 Jarosław

tel. 16 624-86-28

gops@gopsjaroslaw.pl

Skip to content