Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od 1 lipca w życie wszedł obowiązek składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele nieruchomości muszą wskazać, z jakich źródeł ciepła korzystają. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, może zostać na nich nałożony mandat w wysokości 500 zł lub nawet grzywna 5000 zł. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje będzie można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław. Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

    • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,

    • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.

Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru  Budowlanego:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

CEEB – dla właścicieli zarządców

Formularz-A budynki mieszkalne

Formularz-B budynki niemieszkalne

Przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji dla budynków mieszkalnych – typ A

Portal do złożenia deklaracji

Skip to content